Thông báo

Thông báo V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN, chứng chỉ Giáo dục thể chất của Đại học chính quy các Khóa 27, 28, 29 và Cao đẳng chính quy các Khóa 25, 26, 27

13:47 15/06/2016Tài liệu đính kèm

DS_TONG_GDTC.xls Tải về
ds_tong_GDQP_1.xls Tải về