Sơ đồ tổ chức

 ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: B
Ộ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  - QUỐC PHÒNG

 • Ban lãnh đạo:
  1. ThS. Dương Văn Phương -  Chủ nhiệm bộ môn GDTC - QP
 • Đội ngũ giảng viên: 

  1. ThS. Trần Trung Khánh
  2. ThS. Trần Thị Cảng
  3. ThS. Phạm Thị Kim Lan
  4. ThS. Đỗ Tấn Phong
  5. CN. Lê Phước
  6. CN. Huỳnh Hữu Hiếu
  7. CN. Trần Bá Phúc
  8. CN. Nguyễn Quốc Hùng